znaczacy > misc.* > misc.elektronika

Zenek Kapelinder (17.02.2020, 21:47)
W Ɓodzi na Drewnowskiej byƂa Polfa i robili tam syntezę. Aleteren sprzedali i są tam teraz domy. Firma przeniesiona pod lodz handluje plastrami. Podejrzewam ĆŒe chiƄskimi. W wielu dziedzinach Wenezuela czeka nie tylko nas jeƛli chiƄski przemysƂ się nie ogarnie.
Piotr GaƂka (18.02.2020, 12:07)
W dniu 2020-02-17 o 19:05, Dawid Rutkowski pisze:

> To w "niskowcach" mieszkasz.


Nigdy nie mieszka?em w budynku z wind?. Jakie? 25 lat temu wprowadza?em
si? do mieszkania w budynku 4 pi?trowym, a 5 lat pó?niej przeprowadza?em
si? na drug? stron? ulicy do budynku 3 pi?trowego (obni?yli dopuszczalny
max bez windy).

> o ile si? oczywi?cie nie oka?e, ?e pojawi? si? black-outy ;>


Zawsze mo?na przej?? z gotowaniem na namiotowy tryb turystyczny :)

> A naprawd? mog?e? sobie wybra? gaz albo 3 fazy do kuchenki?


Tak, w obu tych przypadkach wybra?em si??. Kupili?my (te 25 lat temu)
kuchenk? Siemensa. ?ona najbardziej polubi?a funkcj? automatycznego
pieczenia mi?sa. Wed?ug wagi i tabelki ustawia?o si? tylko czas (profil
temperatury dobiera?a podobno automatycznie - pewnie górnolotne
sformu?owanie) i przypomina?o si? o temacie dopiero jak piszcza?o, ?e
gotowe. Wy??cza?o grza?y jakie? 20 minut przed sygnalizacj?, ?e gotowe -
dochodzi?o w stopniowo sch?adzanym piekarniku. Wychodzi?o super.
Od 3 lat mamy indukcyjn?, ale pieczenia mi?sa trzeba dogl?da? samemu :)

W Akademickiej Spó?dzielni Mieszkaniowej chyba nie tylko kwestie
aran?acji mia?y si? inaczej ni? w innych spó?dzielniach. Np. Jak si?
przeprowadza?em to po wp?aceniu co? rz?du 20% ceny dosta?em klucze aby
wyko?czy? i si? przeprowadzi?. Reszt? sp?aci?em po sprzedaniu starego
mieszkania. Prezes powiedzia? "Przecie? to jest Pana spó?dzielnia to
dlaczego mia?bym robi? jakie? problemy."
Wiele lat pó?niej zgada?em si? z 's?siadem z osiedla' który by? wtedy w
radzie nadzorczej - podobno wpadli wtedy w panik?, ?e mieszkanie zosta?o
komu? przekazane bez ?adnych zabezpiecze?. Powietrze z nich zesz?o jak
zobaczyli, ?e sp?acam kolejne raty zgodnie z tym jak si? ustnie umówi?em.

Albo TV. Mieli?my wybór - albo osiedlowa (za chyba 2,70z? miesi?cznie) i
mamy 20 programów, które sami wybieramy, albo UPC za 9,50 + 4,50 (za
dekoder bo oczywi?cie ciekawe kana?y na cz?stotliwo?ciach których TV nie
odbiera?y). Po pewnych aferach wybrali?my osiedlow?. Jakie? 5 lat temu
p?acili?my za ni? 22,50 miesi?cznie i mieli?my oko?o 45 kana?ów.

Teraz ju? nie ma tego prezesa i chyba jest bardziej typowo (s?owo
'normalnie' nie pasuje). Spó?dzielnia ukrad?a mi moje kable od
instalacji TV za które dodatkowo p?aci?em (w ramach aran?acji mog?em
sobie zdecydowa? gdzie i ile gniazdek chc? mie?) i sprzeda?a to jakiemu?
lokalnemu dostawcy TV (bo podobno wed?ug prawa te kable s? integraln?
cz??ci? instalacji). Go?? który wtedy by? prezesem potem trafi? do
zarz?du tego dostawcy TV.
Wi?c odbieram ju? tylko naziemn? :(
P.G.
robot (18.02.2020, 13:31)
W dniu 2020-02-18 o 11:07, Piotr Ga?ka pisze:
> W dniu 2020-02-17 o 19:05, Dawid Rutkowski pisze:
> Nigdy nie mieszka?em w budynku z wind?. Jakie? 25 lat temu wprowadza?em si? do mieszkania w budynku 4 pi?trowym, a 5 lat pó?niej przeprowadza?em si? na drug? stron? ulicy do budynku 3 pi?trowego (obni?yli dopuszczalny max bez windy).
> Zawsze mo?na przej?? z gotowaniem na namiotowy tryb turystyczny :)
> Tak, w obu tych przypadkach wybra?em si??. Kupili?my (te 25 lat temu) kuchenk? Siemensa. ?ona najbardziej polubi?a funkcj? automatycznego pieczenia mi?sa. Wed?ug wagi i tabelki ustawia?o si? tylko czas (profil temperatury dobiera?a podobno automatycznie - pewnie górnolotne sformu?owanie) i przypomina?o si? o temacie dopiero jak piszcza?o, ?e gotowe. Wy??cza?o grza?y jakie? 20 minut przed sygnalizacj?, ?e gotowe - dochodzi?o w stopniowo sch?adzanym piekarniku. Wychodzi?o super.
> Od 3 lat mamy indukcyjn?, ale pieczenia mi?sa trzeba dogl?da? samemu :)


Co do pieczenia to mo?e taki piekarnik:
ddddddddddddd (18.02.2020, 19:36)
W dniu 17.02.2020 o 18:06, Dawid Rutkowski pisze:
> W dniu niedziela, 16 lutego 2020 23:29:37 UTC+1 u?ytkownik Zenek Kapelinder napisa?:
>> Wyobra? sobie ?e w Chinach produkuj? substancje czynne do ogromnej ilo?ci lekarstw. Pono? na rynkach farmaceutycznych zaczynaj? dostawac rzadkiej sraczki. Na gryp? z Chin umrze kilka tysi?cy osób a z powodu braku lekarstw setki tysi?cy. W takiej sytuacji chuj z jakimi? tranzystorach czy p?ytkami z Chin.

> Kurta?ka, a w PL robi si? jeszcze jakie? antybiotyki czy czeka nas druga Wenezuela?


eee tam, przyjedziecie do UK, dostaniecie paracetamol i b?dziecie zdrowi ;-)

Podobne w±tki