znaczacy > sci.* > sci.fizyka

Ɓukasz SmoliƄski (02.03.2020, 22:26)
W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 20:58:30 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 17:39:45 UTC+1 u?ytkownik J.F.. napisa?:
> Nie. Jest po prostu energia nie istotne sufixy p i k mówi? tylko o tym jak energia jest wykorzystywana/ wykorzytywana.
> Absolutnie wszystkie energie w atomie i cz?steczce zosta?y opisane i policzone. Problem jest w tym main stream robi to bez wykorzystania (A)mplitudy.
> B?d? to powtarza? do bólu nie ma czego? takiego jak E(f) jest tylko E(f,A).
> Wszystkie energie rozpisane s? tutaj ??cznie z podaniem uniwersalnych wzorów dla energii pow?ok elektronowych dowolnego pierwiastka:
>
> Przy czym wzory nie sprawdzaj? si? w przypadku pow?ok s4 bodaj?e dla niektórych pierwiastków - ale i tak s? to lepsze wzory ni? te co kwantówka wysra?a.
> Mówi?c kolokwialnie spytasz mistrza od kwantówiki jak wyliczy? energi? na pow?oce s2 powiedzmy uranu to si? zesraw gacie po czym ode?le ci? do tablic wyznaczonych empirycznie i u?rednionych.


Pomyli?em link tamten by? od energii w elektronie?

Ten jest od atomów:Je?eli chodzi o jednostki to polecam (w szczególno?ci Krzysztofowi) ten artyku? odno?nie relacji jednostek mechanicznych do jednostek elektrycznych:

Ɓukasz SmoliƄski (02.03.2020, 22:48)
W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 21:26:28 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 20:58:30 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> Pomyli?em link tamten by? od energii w elektronie?
> Ten jest od atomów:
>
> Je?eli chodzi o jednostki to polecam (w szczególno?ci Krzysztofowi) ten artyku? odno?nie relacji jednostek mechanicznych do jednostek elektrycznych:
>


Z tymi energiami atomów i elektronów to jeszcze tutaj:Ɓukasz SmoliƄski (02.03.2020, 23:04)
W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 21:48:12 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 21:26:28 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> Z tymi energiami atomów i elektronów to jeszcze tutaj:
>
>


Ogólnie Jeff Yee jak dla mnie rozpierdoli? system:

Krzysztof (02.03.2020, 23:27)
W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 21:26:28 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 20:58:30 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> Pomyli?em link tamten by? od energii w elektronie?
> Ten jest od atomów:
>
> Je?eli chodzi o jednostki to polecam (w szczególno?ci Krzysztofowi) ten artyku? odno?nie relacji jednostek mechanicznych do jednostek elektrycznych:
>


Có? to mi polecasz? Przecie? od dawna pisz?, ?e w mechanice obowi?zuje
zasada jednorodno?ci i podobie?stwo mechaniczne wyra?one drug? zasad?.
I niewa?ne jakiego obiektu dotyczy po?o?enie, przemieszczenie i jego ruch:
mechanika zajmuje si? matematycznymi zale?no?ciami mi?dzy wielko?ciami
podstawowymi i pochodnymi w zastosowaniu do ró?nych poszczególnych warunków,
i jakimi by nie byli te ostatnie ko?cowym wynikiem ka?dego wyliczenia jest wyprowadzenie jakiego? równania, które w swojej konstrukcji nie mo?e by?
niejednorodnym, t.j. obie strony równania powinny by? jednorodne wzgl?dem
wymiarów.
A wielko?ci podstawowych w mechanice mamy tylko cztery: F, m, L, t.
Wszelkie kombinacje przy II zasadzie dowodz? tylko niezrozumienia czym
zajmuje si? mechanika - wszystkie g?ówne pochodne w e-m s? definiowane
przez jednostki podstawowe mechaniki, oprócz 1 A, który doczeka? si?
redefinicji, aby gmatwacze znowu mogli schowa? 1 N.
Ɓukasz SmoliƄski (02.03.2020, 23:40)
W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 22:27:46 UTC+1 u?ytkownik Krzysztof napisa?:
[..]
> zajmuje si? mechanika - wszystkie g?ówne pochodne w e-m s? definiowane
> przez jednostki podstawowe mechaniki, oprócz 1 A, który doczeka? si?
> redefinicji, aby gmatwacze znowu mogli schowa? 1 N.


Chodzi mi o wspóln? jednostk? dla Voltów i Newtonów. Nic tam nie jest schowane oba systemy maj? tak? sam? jednostk?: kg(m)/s^2

"Voltage is now a force, correctly expressed in terms of newtons. "
Ɓukasz SmoliƄski (02.03.2020, 23:49)
W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 22:40:51 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 22:27:46 UTC+1 u?ytkownik Krzysztof napisa?:
> Chodzi mi o wspóln? jednostk? dla Voltów i Newtonów. Nic tam nie jest schowane oba systemy maj? tak? sam? jednostk?: kg(m)/s^2
> "Voltage is now a force, correctly expressed in terms of newtons. "


A = m/s .

Nie wiem co tu uwa?asz za schowane jest d?ugo??, jest czas.
Ɓukasz SmoliƄski (02.03.2020, 23:52)
W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 22:49:24 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 22:40:51 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> A = m/s .
> Nie wiem co tu uwa?asz za schowane jest d?ugo??, jestczas.


Z tym, ?e zanim main stream to ogarnie mo?e min?? jakie? 200 lat - patrz?c jak si? z grawitacj? m?cz?.
Ɓukasz SmoliƄski (03.03.2020, 00:14)
W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 22:52:40 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 22:49:24 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> Z tym, ?e zanim main stream to ogarnie mo?e min?? jakie? 200 lat - patrz?c jak si? z grawitacj? m?cz?.


No i tak sobie patrz? na to F : kg(m)/s^2 = N no i ni choler? nie powiem ze F to wielko?? podstawowa. F to pochodna d?ugo?ci, masy i czasu.
Przepraszam za g?upie pytanie co to L ? Bo pewnie jak si? temu przyjrz? to tez si? oka?e, ?e to pochodna d?ugo?ci, masy i czasu.

Wi?c ten tego wed?ug definicji (z któr? si? nie zgadzam, ale to inna beczka ?miechu) to:

podstawowymi wielko?ciami fizycznymi na planecie Ziemia s?: d?ugo??, masa i czas
Krzysztof (03.03.2020, 00:26)
W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 22:49:24 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 22:40:51 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> A = m/s .
> Nie wiem co tu uwa?asz za schowane jest d?ugo??, jestczas.


A gdzie si?a? W starej definicji by? N, a tu co masz, pr?dko?? czego?
Ɓukasz SmoliƄski (03.03.2020, 00:40)
W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 23:26:12 UTC+1 u?ytkownik Krzysztof napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 22:49:24 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> A gdzie si?a? W starej definicji by? N, a tu co masz, pr?dko?? czego?


No to jest do?? dobre pytanie...

Dlatego nie mog? zaakceptowa?, ?e masa to podstawowa jednostka. Pr?dko?? przemieszczania dotyczy te? bytów bezmasowych takich jak fala elektromagnetyczna tzw. foton, który powoduje powstanie si? w reakcji z cz?steczk?.

Powiedzia? bym brzydko... pr?dko?? zmiany ?
Ɓukasz SmoliƄski (03.03.2020, 00:49)
W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 23:40:05 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 23:26:12 UTC+1 u?ytkownik Krzysztof napisa?:
> No to jest do?? dobre pytanie...
> Dlatego nie mog? zaakceptowa?, ?e masa to podstawowa jednostka. Pr?dko?? przemieszczania dotyczy te? bytów bez masowych takich jak fala elektromagnetyczna tzw. foton, który powoduje powstanie si? w reakcji z cz?steczk?.
> Powiedzia? bym brzydko... pr?dko?? zmiany ?


Mo?e troch? inaczej pr?dko?? przemieszczania si? ró?nicy ...

No ale powiem szczerze, ?e brzmi to do?? niepewnie :)
Krzysztof (03.03.2020, 00:52)
W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 23:14:52 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 22:52:40 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> No i tak sobie patrz? na to F : kg(m)/s^2 = N no i ni choler?nie powiem ze F to wielko?? podstawowa. F to pochodna d?ugo?ci, masy i czasu.
> Przepraszam za g?upie pytanie co to L ? Bo pewnie jak si? temu przyjrz? to tez si? oka?e, ?e to pochodna d?ugo?ci, masy i czasu.
> Wi?c ten tego wed?ug definicji (z któr? si? nie zgadzam, ale to inna beczka ?miechu) to:
> podstawowymi wielko?ciami fizycznymi na planecie Ziemia s?: d?ugo??, masa i czas


... i si?a. Z tych czterech tylko trzy s? niezale?ne, a ich zwi?zek
wyra?a II zasada - pora ju? przyj?? ten fakt do wiadomo?ci.
W systemie technicznym (ci??arowym) jednostek podstawowymi wielko?ciami
s? P, l i t; w systemie fizycznym - m, l, i t.
Krzysztof (03.03.2020, 01:03)
W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 23:40:05 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 23:26:12 UTC+1 u?ytkownik Krzysztof napisa?:
> No to jest do?? dobre pytanie...
> Dlatego nie mog? zaakceptowa?, ?e masa to podstawowa jednostka. Pr?dko?? przemieszczania dotyczy te? bytów bez masowych takich jak fala elektromagnetyczna tzw. foton, który powoduje powstanie si? w reakcji z cz?steczk?.


Tote? do opisu ruchu "bytów bezmasowych" w kinematyce s?u?y ruch
bezmasowego punktu materialnego.
Simpler (03.03.2020, 01:12)
W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 21:01:22 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 20:48:53 UTC+1 u?ytkownik Simpler napisa?:
> Ale ty jeste? pusty intelektualnie. Tworz? algorytm który puszcza ten kod przez wszystkie kompilatory i sprawdzam dla którego si? zbudowa?o. Po tym wiem jaki to jest j?zyk.
> Tak wi?c w tej kwestii mo?esz wraca? na preri? wypasa? surogatki.


Raczej spuszczasz si?.. hihi!

I w?a?nie o chodzi: wy frajerzy ju? nie odró?niacie kodu od softu.

Takie skutki serwowania przez 20 lat gówna typu:
..net, visual studia ró?nego rodzaju, itp. zabawek dla przyg?upów.

Ty po prostu nie wiesz co to jest program, a czym s? dane dla programu!
Ɓukasz SmoliƄski (03.03.2020, 08:37)
W dniu wtorek, 3 marca 2020 00:12:59 UTC+1 u?ytkownik Simpler napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 21:01:22 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> Raczej spuszczasz si?.. hihi!
> I w?a?nie o chodzi: wy frajerzy ju? nie odró?niacie kodu od softu.
> Takie skutki serwowania przez 20 lat gówna typu:
> .net, visual studia ró?nego rodzaju, itp. zabawek dla przyg?upów.
> Ty po prostu nie wiesz co to jest program, a czym s? dane dla programu!


Mówi?em ci ju?, ?e mo?esz wraca? do twojego standardowego zaj?cia jakim jest wypas surogatek na prerii. Bo z informatyk? ci nie idzie. Doskonale wiem czym jest kod i czym jest soft i naprawd? nie musisz mi tego t?umaczy?. Nie ma ró?nicy w tych poj?ciach na najbardziej abstrakcyjnym poziomie. Je?eli widzisz tam jak?? ró?nic? to znaczy, ?e nie ogarniasz. ?yj sobie w swojej patologicznej ba?ce niezrozumienia nie czuj? potrzeby ci? u?wiadamia? w tej kwestii.

Podobne w±tki