znaczacy > misc.* > misc.telefonia

kubaelektronik07 (06.03.2020, 16:00)
Cze??.
By? mo?e cz??? z Was wiedzia?a o dwóch automatach telefonicznych na monety znajduj?cych si? w Soko?owie Podlaskim, jeden przy ul. Pi?knej, drugi przy ul. Wolno?ci. Jak wida? moje maile z pytaniami do Telefonów Podlaskich, gdzie jeszcze obs?uguj? automaty, przynios?y jednak jaki? efekt.. Nie pozytywny - wr?cz przeciwnie. Jaki? czas temu wy??czony zosta? automat przy ul. Pi?knej, kilkana?cie dni pó?niej - automat przy ul. Wolno?ci nie dawa? znaku ?ycia. My?l?, ?e mo?emy jednoznacznie stwierdzi?, ?e era automatów telefonicznych w Polsce dobieg?a ko?ca. Mo?na je teraz znale?? jedynie w zak?adach karnych.Je?li mieliby?my do czynienia z monopolist?, jakim jest Orange, utrzymuj?cym automaty obs?uguj?ce walut?, koszty by?yby zupe?nie inne. Tu jednak mo?emy spotka? si? z s?usznym wnioskiem, ?e mniejszym firmom nie op?aca si? automatów utrzymywa?. Wiadomo, ?e g?adzeniem po g?ówce monopolisty automatów nie postawimy, ale 'ci??szych' kroków przedsi?wzi?? si? nie da, jedyn? opcj? jest tu w sumie odgórny nakaz. Prawo obowi?zuj?ce w latach 2006-2011 mo?na by by?o podda? drastycznejmodyfikacji, ?eby na gmin? przypada? chocia? jeden automat. Je?li automatów b?dzie za ma?o, zyski b?d? ma?e i nie b?d? rywalizowa? ze stratami. Je?lib?dzie za du?o, to efekt b?dzie podobny. Jednak na razie liczba automatów wynosi 0 i nie zanosi si? na jak?kolwiek zmian?.
Czarek (06.03.2020, 19:53)
W dniu 06.03.2020 o 15:00, kubaelektronik07 pisze:

> Cze??.
> By? mo?e cz??? z Was wiedzia?a o dwóch automatach telefonicznych na monety znajduj?cych si? w Soko?owie Podlaskim, jeden przy ul. Pi?knej, drugi przy ul. Wolno?ci. Jak wida? moje maile z pytaniami do Telefonów Podlaskich, gdzie jeszcze obs?uguj? automaty, przynios?y jednak jaki? efekt.. Nie pozytywny - wr?cz przeciwnie. Jaki? czas temu wy??czony zosta? automat przy ul. Pi?knej, kilkana?cie dni pó?niej - automat przy ul. Wolno?ci nie dawa? znaku ?ycia. My?l?, ?e mo?emy jednoznacznie stwierdzi?, ?e era automatów telefonicznych w Polsce dobieg?a ko?ca. Mo?na je teraz znale?? jedynie w zak?adach karnych. Je?li mieliby?my do czynienia z monopolist?, jakim jest Orange, utrzymuj?cym automaty obs?uguj?ce walut?, koszty by?yby zupe?nie inne. Tu jednak mo?emy spotka? si? z s?usznym wnioskiem, ?e mniejszym firmom nie op?aca si? automatów utrzymywa?. Wiadomo, ?e g?adzeniem po g?ówce monopolisty automatów nie postawimy, ale 'ci??szych' kroków przedsi?wzi?? si? nie da, jedyn? opcj? jest tu w sumie odgórny nakaz. Prawo obowi?zuj?ce w latach 2006-2011 mo?na by by?o podda? drastycznej modyfikacji, ?eby na gmin? przypada? chocia? jeden automat. Je?li automatów b?dzie za ma?o, zyski b?d? ma?e i nie b?d? rywalizowa? ze stratami. Je?li b?dzie za du?o, to efekt b?dzie podobny. Jednak na razie liczba automatów wynosi 0 i nie zanosi si? na jak?kolwiek zmian?.
>


Ty tak na powa?nie?

--
Czarek
RHTLL Productions (06.03.2020, 20:47)
Tak, oba numery zgłaszają "nie ma takiego numeru".
Czarek (06.03.2020, 22:09)
W dniu 06.03.2020 o 19:47, RHTLL Productions pisze:
> Tak, oba numery zgłaszają "nie ma takiego numeru".


Ty tak na poważnie? Po diabła się tym przejmujesz, do czego ci potrzebne
te automaty?
Podobne w±tki