znaczacy > comp.* > comp.pecet

Poldek (05.03.2020, 10:16)
Czy da si? w 2020 roku kupi? komputer (nowy) nie rezygnuj?c z prawa do
zwrotu 14 dni, ale "na firm?"?

Do 2019 roku kupowa?em w sklepach internetowych jako osoba
fizyczna-konsument. Po otrzymaniu rzeczy sprawdza?em dok?adnie i je?li
by?o wszystko OK, to prosi?em uprzejmie o wystawienie faktury VAT "na
firm?". Je?li sprz?t nie by? 100% OK, to odsy?a?em i otrzymywa?em zwrot
pieni?dzy. I by?o pi?knie, a? do 2020 r. Teraz robi?c zakupy pojawia si?
komunikat, ?e je?li kupi? jako konsument, to nie otrzymam w p?niejszym
terminie faktury VAT. Je?li chc? faktur? VAT "na firm?", to musz? od
razu kupowa? jako firma i wtedy nie przys?uguje zwrot w ci?gu 14 dni bez
podawania przyczyny.

Jest na to jaki? sposb? Chodzi o zachowanie mo?liwo?ci zwrotu bez
podawania przyczyny z mo?liwo?ci? otrzymania faktury VAT "na firm?" po
up?ywie 14 dni.
???????? (05.03.2020, 12:27)
Czy jako osoba fizyczna jeste? czynnym VAT-owcem?

-----
Podobne wtki