znaczacy > comp.* > comp.bazy-danych.msaccess

Phantom (31.01.2020, 11:08)
Witam
dotyczy: ka?da wersja poniewa? jestem zdesperowany ;)

Szukam nast?puj?cego rozwi?zania:
1. otwieram formularz dodawania danych dla kontrahenta;
2. wprowadzam jego dane;
3. przycisk np.: "przypnij do mapy..";
4. otwiera si? np.: GoogleMaps lub OpenStreetMap i pokazuje zbli?enie na np.: Kraków;
5. klikam w map?;
6. w formularzu danych kontrahenta wpisuje si? x i y z mapy.

A mo?ne ju? kto??, gdzie?? takie rozwi?zanie lub podobne widzia??

Prosz? o pomoc.
Pozdrawiam
Tomek
adsense (01.02.2020, 14:55)
W dniu pi?tek, 31 stycznia 2020 10:08:19 UTC+1 u?ytkownik Phantomnapisa?:
> Witam
> dotyczy: ka?da wersja poniewa? jestem zdesperowany ;)
> Szukam nast?puj?cego rozwi?zania:
> 1. otwieram formularz dodawania danych dla kontrahenta;
> 2. wprowadzam jego dane;
> 3. przycisk np.: "przypnij do mapy..";
> 4. otwiera si? np.: GoogleMaps lub OpenStreetMap i pokazuje zbli?enie na np.: Kraków;
> 5. klikam w map?;
> 6. w formularzu danych kontrahenta wpisuje si? x i y z mapy.
> A mo?ne ju? kto??, gdzie?? takie rozwi?zanie lubpodobne widzia??


Znowu posz?o na priv. Ach ten Thunderbird
__________________________________________

Kiedy? co? takiego robi?em, dla OpenStreetMap osadzonej w formularzu
MS Access w formancie Microsoft Web Browser.

Tworzysz w pliku *.html dodatkowe dwa pola np. poleLat, poleLon
i w sekcji (funkcji) inicjalizuj?cej rejestrujesz zdarzenie Click mapy
przekazuj?c w nim poszczególne pola.

Co? w tym rodzaju:

/*zdarzenie klikniecia na mapie (wspolrzedne kliknietego punktu) */
map.events.register("click", map, function(e) {
var position = map.getLonLatFromViewPortPx(e.xy).transform(epsg90 0913, epsg4326);
OpenLayers.Util.getElement("latClick").value = position.lat;
OpenLayers.Util.getElement("lonClick").value = position.lon;
});

Po klikni?ciu na mapie wype?niane s? pola strony "latClick" i "lonClick"
wspó?rz?dnymi.

Teraz w formularzu w funkcji zapisujesz dane w formantach MS Access
'_______________________________________________
Private Function myDocument_onclick() As Boolean

Me.txtClickLon.Value = myDocument.getElementById("lonClick").Value
Me.txtClickLat.Value = myDocument.getElementById("latClick").Value
MsgBox "Lon=" & myDocument.getElementById("lonClick").Value & " Lat="& myDocument.getElementById("latClick").Value

End Function

a gdzie? wcze?niej:

Private Sub MyWebBrowser_DocumentComplete(ByVal pDisp As Object, URL As Variant)

Set myDocument = Me.MyWebBrowser.Document

......

O ile pami?tam kod dzia?a? we wczesnych wersjach OpenLayers,bodaj?e ver. 1 i ver.2

Obena wersja to chyba ver.5, ale wszyst w niej jest totalnie pozmieniane.
Phantom (01.02.2020, 15:17)
Dziękuję za odpowiedź.
Na razie czarna magia ale moĹĽe to rozgryzÄ™.
Nie śmiem prosić o mdb.

PS.: bardzo dobrze ĹĽe na piva
BraZby (08.02.2020, 14:12)
W dniu 2020-02-01 o 14:17, Phantom pisze:
> Dzi?kuj? za odpowied?.
> Na razie czarna magia ale mo?e to rozgryz?.
> Nie ?miem prosi? o mdb.
> PS.: bardzo dobrze ?e na piva

By? kiedy? w?tek na grupie zatytu?owany ?Grawerowanie siekier? ??.
Ten w?tek to w?a?nie taka sama czynno??.
Bardzo stare biblioteki OpenLayers ver. 2.11 i ver. 2.13.1 (obecnie
najnowsza to chyba ver. 5) i chyba jeszcze starszy formant ?Microsoft
Web Browser?, pami?taj?cy by? mo?e czasy Access A2k.
OL prawid?owo generuje zdarzenie Click, ale formant ?Microsoft Web
Browser? nie odró?nia zdarzenia ondblclick i onmousemove od zdarzenie
click.
LPM w Down i LPM Up to ju? zdarzenie Click.

By jako? wybrn?? z sytuacji do roboty zosta? zaprz?gni?ty Timer
formularza, zerowanie formantów, zmienne na poziomie modu?u i inne
pierdo?y. No i jako? ?wygrawerowa?em? przyk?ad.

Tylko nie pro?, by w miejscu klikni?cia pojawi? si? marker. Je?li ju?,
to za pó? roku, albo pó?niej, bo Accessem coraz mniej si? bawi?. Mam
inne zabawki ?

Przyk?adowe "grawerowanie siekier?" na stronie:
Phantom (14.02.2020, 12:24)
Nie ma problemu, zg?osz? si? za pó? roku ;)
Dzi?ki
BraZby (07.03.2020, 19:47)
W dniu 2020-02-14 o 11:24, Phantom pisze:
> Nie ma problemu, zg?osz? si? za pó? roku ;)
> Dzi?ki


Temat nie dawa? mi spokoju. Okaza? si?, ?e miesi?c wystarczy?.
Na stronie
jest do pobrania przyk?adowa baza, w której
przedstawiam opis problemów zwi?zanych z odczytem wspó?rz?dnych Lon Lat
punktu 'klikni?tego' na mapie. Po klikni?ciu zostaje
wstawiony w wybranym punkcie znacznik (marker)
który po 'klikni?ciu' wy?wietla okno PopUp (dymek) z informacj?
o wybranym punkcie.

W dalszym ci?gu uwa?am, ?e jest to 'grawerowanie siekier?', aczkolwiek
w du?ym stopniu wymuszonym przez M$ Office.
Podobne w±tki